Statuten S.V. de Flevoschutters

afschrift zonder rechtsgeldigheid ivm leesbaarheid.
Heden, 12 maart 1991, verscheen voor mij, Meester S.C. Trip, notaris te Almere:
Dhr R. Priem. De verschenen persoon verklaarde:
- in de Algemene Ledenvergadering van de te  Almere gevestigde vereniging: Schietsportvereniging De Flevoschutters, gehouden op 28 februari 1991, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen;
- in die vergadering werd de verschenen persoon aangewezen vorenbedoelde wijziging bij notarieele akte vast te leggen;
-van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van gemelde vergadering;
- de statuten van de vereniging luiden als volgt:
 
Naam zetel, doel en duur.
Artikel 1.
1. De naam van de vereniging is Schietsportvereniging de Flevoschutters. Zij is gevestigd te Almere
2. De vereniging heeft uitsluitend ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen het schieten als sport te beoefenen, zulks voor zover het schieten met vuurwapens betreft met inachtneming van de voor de Koninklijke Landmacht geldende voorschriften.
3. Zij tracht dat doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen, die daartoe bevordelijk zijn.
4. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op 15 september 1983.
Leden.
Artikel 2.
1. De vereniging kent a) Leden; b) ereleden.
2. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt en die de grondwettelijke regeringsvorm aanvaarden.
3. Om lid te kunnen worden, moet men zich aanmelden bij het bestuur.
4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd.
5. Ereleden, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben geen stemrecht.
 
Artikel 3.
1. De vereniging sluit zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, hierna te noemen: KNSA, thans gevestigd te Amersfoort.
2. Gedurende het lidmaatschap van de vereniging van de KNSA, gelden voor de leden der vereniging de volgende bepalingen. De leden der vereniging zijn verplicht zich te onderwerpen aan de voorschriften, die de KNSA uitvaardigt in het belang van de schietsport, van haar zelf of van de schutters, die zij vertegenwoordigt.
3. Het bestuur van de vereniging is bevoegd aan de KNSA alle door deze gevraagde inlichtingen omtrent de leden van de vereniging te verstrekken.
 
Artikel 4.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a) door overlijden van het lid;
b) door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd, mits de opzegging tenminste 2 maanden voor het einde van het boekjaar is gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgend boekjaar. Het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van 2 maanden.
c) door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten aan het lidmaatschap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d) door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen wanneereen lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniginghandelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 
2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen 1 maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijke in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervan dispensatie verlenen.
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op ereleden.
 
Contributie.
Artikel 5.
1. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuur.
Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. Zij worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
2. Op de jaarlijkse algemene vergadering treedt telkens tenminste 1 bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.
4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
5. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen 1 maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de ontstane vacature(s) wordt voorzien.
Artikel 7.
1. De voorzitter wordt in functie gekozen, terwijl de overige functie's door de bestuursleden onderling worden verdeeld.
2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
3. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. Deze worden, na ondertekening door voorzitter en secretaris, naar datum gerangschikt, en aan een daartoe bestemd register toegevoegd.
 
Taak en bevoegdheden bestuur.
Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigt door tenminste 2 gezamelijk handelende bestuursleden.
2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:
a) het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b) het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Boekjaar.
Artikel 9.
Het kalenderjaar is gelijk aan het boekjaar.
Algemene vergadering.
Artikel 10.
1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering gehouden.
2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn gevoerd bestuur in het afgelopen boekjaar.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste 2 leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door tenminste 1/10 van het aantal leden 14 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen.
 
Artikel 11.
1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht als tenminste 1/10 van het aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de vergadering binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij een advertentie in een dagblad, dat in de gemeente waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen wordt.
 
Artikel 12.
1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen tenminste 3 weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.
2. De voorzitter van het bestuur - en bij zijn afwezigheid een van de andere bestuursleden - treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.
3. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in artikel 7 lid 3 is hierbij van toepassing.
4. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste leden. Ieder lid heeft 1 stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
5. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.
6. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
7. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de 2 personen, die bij de 2e stemming de meeste stemmen verkregen.
8. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter.
9. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geld voor de inhoud van het genomen besluit, voorzover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
10. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of - als de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond - door een stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.
 
Statutenwijziging en ontbinding.
Artikel 13.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste 5 dagen voor de vergadering tot na de afloop van de vergaderingsdag op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldige uitgebrachte stemmen.
3. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariele akte is opgemaakt.
 
Artikel 14.
1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is bepaald.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.
 
Huishoudelijk reglement.
Artikel 15.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene vergadering.
 
Waarvan akte,
in minuut verleden te Almere, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de mij bekende verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen; na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris.