ALV 07-5-96

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (H.R.)

 

ARTIKEL 1: Aanmelding

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door het invullen van een aanmeldingsformulier en eventueel andere formulieren. Een aanmelding wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat aanvrager de gevraagde formulieren en overige bescheiden heeft ingezonden en het gevraagde inschrijfgeld heeft voldaan. Tevens dient aanvrager het bestuur cq de ballotagecommissie toe te staan een verklaring van geen bezwaar bij de plaatselijke politie aan te vragen en aanvrager ondertekent hiertoe een machtiging. Betaalde inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 2: Ballotage

Een aspirant-lidmaatschap van zes maanden gaat aan het lidmaatschap vooraf. Tegen het einde van deze zes maanden beslist de ballotage-commissie over toelating van een aspirant-lid tot de vereniging. Het bestuur kan als ballotage-commissie fungeren, of hiertoe tenminste drie leden voordragen.

De ballotage-commissie zal zich bij de ballotage o.a. laten leiden door het gedrag van het aspirant-lid op de schietbaan zoals:

 • a. het door het aspirant-lid in acht nemen van de gestelde veiligheids- en baanvoorschriften;
 • b. het opvolgen van de door de baancommandant en/of verenigingsinstructeur gegeven voorschriften en/of opdrachten;
 • c. stipt voldoen aan de contributieregels;
 • d. het regelmatig bijwonen van de schietoefeningen;
 • e. een rustig gedrag op de schietstand;
 • f. juiste mate van hulpvaardigheid.

Het aspirant-lid wordt niet aangenomen als het een schorsing krijgt of heeft gekregen overeenkomstig artikel 5 van het H.R.

ARTIKEL 3: Leden

Waar in dit H.R. wordt geschreven over leden van de vereniging, dan worden hieronder verstaan:

1) De onder artikel 2 van de statuten genoemde personen.

2) Juniorleden verdeeld in de volgende categorieën:

 • A) 18 t/m 20 jaar
 • B) 15 t/m 17 jaar
 • C) 12 t/m 14 jaar

Juniorleden kunnen uitsluitend aan lucht-disciplines deelnemen.

ARTIKEL 4: Redenen tot royement

Ieder is gehoorzaamheid verschuldigd aan de bepalingen in de statuten, het H.R. en de veiligheidsvoorschriften genoemd.

Redenen tot royement kunnen zijn:

 • a. handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;
 • b. het bij herhaling niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften;
 • c. het zich onttrekken aan die verplichtingen die van een goed verenigingslid in redelijkheid mag worden verwacht;
 • d. gedrag waardoor het aanzien van de vereniging en/of de schietsport wordt geschaad;
 • e. in het algemeen zodanige daden, eigenschappen of gedragingen die ten gevolge hebben dat van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Leden die de vereniging al of niet vrijwillig verlaten, verliezen daardoor alle aanspraken op de eigendommen en alle rechten aan het lidmaatschap verbonden. Van opzegging of royement wordt mededeling gedaan aan de autoriteiten belast met de uitreiking van de verloven tot het voorhanden hebben van vuurwapens.

ARTIKEL 5: Waarschuwingen, Boetes en Schorsingen

Bij overtredingen van de veiligheidsvoorschriften kunnen boetes en schorsingen worden opgelegd. Grootte van de boetes en de duur van de schorsingen worden vastgesteld door het bestuur. Waarschuwingen, schorsingen en royementen kunnen worden opgelegd indien betrokkene niet heeft voldaan aan enige verplichting, zoals het vervullen van zijn/haar beurt als Baancommandant, of heeft gehandeld in strijd met enig voorschrift.

ARTIKEL 6: Voorstellen

De leden hebben het recht aan het bestuur voorstellen te doen. Deze voorstellen moeten schriftelijk ingediend worden bij de secretaris van de vereniging. Het bestuur beslist of een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering zal worden voorgelegd. Voorstellen waarvan aanneming tot uitgaven kunnen leiden, behoren vergezeld te gaan van een kostenberekening.

ARTIKEL 7: Gelden

De contributies en entreegelden, per lid, worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Het entreegeld dient bij aanmelding betaald te worden en vervalt direct aan de vereniging. De contributie voor de K.N.S.A. is in de verenigingscontributie begrepen en zal door de penningmeester bij het begin van het nieuwe kalenderjaar voor alle leden van de vereniging aan de K.N.S.A. worden overgemaakt.

De contributie dient in zijn geheel voor aanvang van het nieuwe schietseizoen, na voorafgaande aanschrijving door de penningmeester, te zijn voldaan. De penningmeester kan betaling in gedeelten aanvaarden, indien hij dit gewenst acht. Indien, na aanmaning, 1 maand na aanvang van het nieuwe schietseizoen de contributiebetaling niet is voldaan, wordt aangenomen dat betrokkene geen interesse meer heeft en eindigt het lidmaatschap van betrokkene.

Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, is gemachtigd, in bijzondere gevallen, wijzigingen aan te brengen in de contributies.

ARTIKEL 8: Taken bestuur

De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de vergadering om daar verandering in aan te brengen. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is echter verplicht de besprekingen te heropenen wanneer 1/3e van de aanwezige stemgerechtigden het verlangen daartoe kenbaar maakt. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

De secretaris voert de briefwisseling, houdt de notulen bij van de Dagelijkse- en Algemene Bestuursvergaderingen, alsmede van de Algemene- en eventuele Bijzondere Ledenvergaderingen en brengt, namens het dagelijks bestuur, aan de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering, verslag uit.

De secretaris brengt dan tevens verslag uit van de werkzaamheden en de toestand waarin de vereniging verkeert. Dit verslag wordt met het financiële verslag van de penningmeester, tenminste twee weken voor de Algemene Ledenvergadering, gepubliceerd. De secretaris is verantwoordelijk voor het houden van een adequate ledenadministratie, tevens onderhoud hij de contacten met de politie ter verkrijging van de vereiste goedkeuringen.

De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en de boekhouding van de vereniging. Hij int de gelden en tekent de kwijtingen. Hij is alleen bevoegd uitgaven te doen welke het gevolg zijn van de toepassing van de reglementen of van de uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, echter alleen volgens de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begroting van het lopende verenigingsjaar. Voor het doen van andere uitgaven is steeds de voorafgaande machtiging van het dagelijks bestuur nodig.

De penningmeester brengt jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering een verslag uit over de financiële toestand in de vorm van een balans en een staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting. Bij tussentijds aftreden legt de penningmeester, binnen veertien dagen na zijn aftreden, rekening en verantwoording af aan de financiële commissie.

De administratie van de penningmeester alsmede de jaarstukken worden nagezien door de financiële commissie, (zie artikel 10 financiële commissie) onverminderd zijn verplichting tot iedere tussentijdse verantwoording aan het bestuur.

De overige bestuursleden hebben zoveel mogelijk zitting in een of meer commissies en geven sturing aan deze commissies en onderhouden het contact tussen de commissies en het bestuur.

Rooster van aftreding:

De leden van het bestuur treden ingaande de jaarvergadering van 1989 periodiek af volgens onderstaand rooster. (Zij kunnen zich echter direct herkiesbaar stellen).

Eerste jaar:

 • Voorzitter
 • 2e Secretaris

Tweede jaar:

 • Secretaris
 • Technische commissie

Derde jaar:

 • Penningmeester
 • eventueel zesde en zevende bestuurslid.

ARTIKEL 9: Algemene Ledenvergadering

De ("wetgevende") macht ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt jaarlijks, op een door het bestuur vast te stellen plaats en datum, gehouden op of voor de eerste juni. De Algemene Ledenvergadering wordt bij voorkeur geconvoceerd in een rondschrijven tenminste veertien dagen voor de datum van de vergadering. Toegang tot de vergadering hebben werkelijke leden, ere-leden en ere-voorzitter alsmede aspirant-leden. Voor het stemrecht geldt artikel 12 van de statuten. Tenzij de vergadering anders beslist worden voorstellen behandeld in de volgorde waarin zij op de agenda voorkomen.

Voorstellen die niet op de agenda voorkomen, komen niet in behandeling, tenzij de vergadering op voorstel van het dagelijks bestuur, een daartoe strekkend afwijkend besluit neemt en tevens vaststelt wanneer zij in behandeling zullen worden genomen. De voorzitter kan de vergadering schorsen teneinde zich met het bestuur te beraden.

Het bestuur is bevoegd een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te beleggen wanneer zij dit nodig acht. Het bestuur is verplicht een zodanige vergadering te beleggen, binnen zes weken na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek, schriftelijk ingediend, door tenminste 1/10e van het totaal aantal leden ondertekent, waarin tevens de onderwerpen in die vergadering te behandelen, zijn aangegeven.

Elke buitengewone Algemene Ledenvergadering wordt aangekondigd als wordt beschreven voor een Algemene Ledenvergadering, terwijl de agenda, ter beoordeling van het bestuur geen andere punten mag bevatten, dan door het bestuur noodzakelijk worden geoordeeld of op grond waarvan de vergadering van de zijde van de leden is aangevraagd.

ARTIKEL 10: Financiële commissie/kascommissie

Een financiële commissie van drie leden, door de Algemene Ledenvergadering te benoemen, is belast met het onderzoek van de stukken van de penningmeester, genoemd in artikel 8 van dit H. R. De commissie-vergaderingen zullen door de penningmeester worden bijgewoond met een raadgevende stem. De leden treden jaarlijks af en zijn direct herkiesbaar. Alle boeken en bescheiden zijn en blijven eigendom van de vereniging.

ARTIKEL 11: Diverse commissies

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de diverse commissies definitief samengesteld en benoemd. Uiterlijk vier weken voor de datum waarop de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden, dienen de kandidaten schriftelijk bij de secretaris te zijn aangemeld.

ARTIKEL 12: Baancommandant

De baancommandant draagt er zorg voor dat er rust heerst op en om de schietstanden en dat de tijden die voor de schiet-oefeningen zijn vastgesteld in acht worden genomen. De baancommandant is verantwoordelijk voor alle wanordelijkheden die op de schietstanden plaats vinden. Hij ziet erop toe dat op en in de onmiddellijke omgeving van de schietstanden geen alcohol wordt gebruikt. De baancommandant weigert een ieder de toegang tot de schietstanden indien van enig alcoholgebruik sprake is.

Het is de baancommandant niet toegestaan de schietstand ruimte te verlaten zonder een plaatsvervanger te hebben aangewezen. De baancommandant is disciplinair ondergeschikt aan het bestuur. Voor verdere bevoegdheden van de baancommandant wordt verwezen naar de op schrift gestelde Bevoegdheden Baancommandant.

Elk lid kan volgens een rooster aangewezen worden als baancommandant en dient bij verhindering zelf voor vervanging zorg te dragen. Als de vervanging niet duidelijk is vastgelegd blijft betrokkene verantwoordelijk voor de invulling van zijn beurt als baancommandant. Ontheffing van het baan commandantschap kan worden verleend door het bestuur, vanwege andere activiteiten voor de vereniging door het betrokken lid.

ARTIKEL 13: Veiligheidsvoorschriften

Hiervoor gelden onverkort de op schrift gestelde veiligheidsvoorschriften aangepast voor de verschillende disciplines.

ARTIKEL 14: Wedstrijden

Er is een Wedstrijdcommissie en deze regelt de te houden schietwedstrijden en draagt er zorg voor dat bij de uitgeschreven wedstrijden de UIT-eisen, indien enigszins mogelijk, worden gehandhaafd.

De wedstrijdcommissie verzorgt en reglementeert een doorlopende competitie in de beoefende disciplines voor de leden van de vereniging om het clubkampioenschap.

Tevens kan de wedstrijdcommissie andere wedstrijden organiseren. Zij wijst hiertoe de benodigde leden aan die hierop toezicht houden, zoals baancommandanten, baangriffiers, scheidsrechters enz. De Wedstrijdcommissie stelt de wedstrijdteams samen en let hierbij op:

 • a. gemiddelden
 • b. wedstrijdervaring
 • c. wedstrijdmentaliteit.

In situaties en omstandigheden waarin dit artikel niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie in nauwe samenspraak met het bestuur.

ARTIKEL 15: Begunstigers

Begunstigers genieten in geval van festiviteiten dezelfde rechten als de leden.

ARTIKEL 16: Algemene Bepalingen

 • a. Leden die aspirant-leden introduceren, moeten deze eerst voorstellen aan het bestuur.
 • b. Leden die aspirant-leden introduceren, zijn verantwoordelijk voor die introducés.
 • c. Aspirant-leden mogen slechts schieten onder onmiddellijk toezicht van een instructeur tot deze te kennen geeft dat het betreffende aspirantlid aan een bepaalde discipline zelfstandig mag deelnemen.
 • d. Aspirant-leden mogen geen introducés meenemen.
 • e. Ieder aanwezig persoon dient bij binnenkomst in het presentatieregister duidelijk leesbaar zijn naam te schrijven.
 • f. Leden, die in het bezit zijn van een Verlof tot voorhanden van een schietwapen, zijn verplicht, bij vervoer van wapens en/of munitie naar de banen, dit verlof bij zich te hebben.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

Elke geconstateerde vermissing of beschadiging van enige zaak bij de vereniging in gebruik, wordt geacht veroorzaakt te zijn door het lid dat de zaak het laatst heeft gebezigd of onder zijn berusting had, behoudens tegenbewijs door het betrokken lid. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van zaken bij de leden in gebruik.

ARTIKEL 18: Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin dit H.R. niet voorziet, en welke niet in enig andere reglement van de vereniging zijn voorzien, beslist het bestuur, of het dienstdoende bestuurslid / de dienstdoende beheerder, indien het algemeen bestuur niet op korte termijn bereikbaar is. Eventuele veranderingen in dit reglement moeten worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering met twee derde van de uitgebrachte stemmen. Op de agenda moet het desbetreffende artikel worden vermeld onder bijvoeging van de voorgestelde wijziging in extenso.